Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

namels

Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna

— Leszek Miller
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viaxannabelle xannabelle
5056 7862 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
namels
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie

- czyż nie taka jest kobieta?
— W. Szymborska
Reposted fromashdsa ashdsa viaxannabelle xannabelle
namels
Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie ak­ceptują?
— Kuba Wojewódzki
Reposted frominpassing inpassing viaxannabelle xannabelle
namels
9609 d367 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaBessieMae BessieMae
Reposted fromweheartit weheartit viaBessieMae BessieMae

May 14 2014

namels
3570 535e 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viaczarnefantazje czarnefantazje
4745 4390 390
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
namels
5406 2f79 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
namels
The refined. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
namels
8913 4c71 390
 Julia Borodina
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
namels
shorts
Reposted fromweheartit weheartit vialifebyes lifebyes
namels
Odważni nie żyją wiecznie. Ostrożni nie żyją wcale.
Reposted fromlubieto lubieto viamefir mefir
namels
namels

April 28 2014

namels
2322 f458 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaxannabelle xannabelle
namels
6676 cf35 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaodulekkocurek odulekkocurek
9576 deae 390
Reposted fromerial erial viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl